การติดตั้งโซล่าเซลล์อย่างไรไม่เป็นการผิดกฏกระทรวง

การติดตั้งโซล่าเซลล์อย่างไรไม่เป็นการผิดกฏกระทรวง

การติดตั้งโซล่าเซลล์อย่างไรไม่เป็นการผิดกฏกระทรวง? วันนี้ PCOA มีข้อมูลมานำเสนอให้ทุกท่านได้ทราบกันครับ กฎกระทรวงฉบับที่ 65 (พรบ.ควบคุมอาคาร 2522) การติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาพื้นที่ ไม่เกิน 160 ตร.ม. เเละน้ำหนักไม่เกิน 20 กก./ตร.ม. ไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคาร เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่การกระทําซึ่งไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคารตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ยังไม่ครอบคลุมกรณีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ของอาคารอยู่อาศัยที่การติดตั้งมีลักษณะเหมือนการติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดกับหลังคาของอาคาร จึงสมควรกําหนดยกเว้นกรณีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารอยู่อาศัยที่มีขนาดและมีน้ำหนักตามที่กําหนด มิให้ถือเป็นการดัดแปลงอาคารเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

สนใจ ประเมินหน้างาน ฟรี
รับสิทธิพิเศษ คลิก : https://lin.ee/Ka2ZIW0
สอบถาม 095-364-1871 | www.PCOA.co.th