แผงโซล่าเซลล์ Schutten STP6-XXX/60 Series 270W/275W/280W/285W/290W