HUAWEI SUN2000-12KTL-M2 INVERTER อินเวอร์เตอร์

อินเวอร์เตอร์ขนาด 12kW ติดตั้งง่ายใช้งานได้เลย ผ่านการรับรองจากจากการไฟฟ้า MEA/PEA

หมวดหมู่: Brand: