HUAWEI SUN2000-5KTL-L1 INVERTER อินเวอร์เตอร์

อินเวอร์เตอร์ขนาด 5kW ติดตั้งง่ายใช้งานได้เลย ผ่านการรับรองจากจากการไฟฟ้า MEA/PEA

หมวดหมู่: Brand: